ثبت نام مباحثه ی طلیعه حکمت سطح پنج

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) : خداوند عزوجل میفرماید: "تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته اذا هم انتهوا فیه الی أمری" گفتگوی علمی میان بندگانم سبب زنده شدن دل های مرده می گردد درصورتی که گفتگویشان به امری که مربوط به من است منتهی شود.
تایید و ادامه