جمع آوری اطلاعات قد و وزن (کوچ)طرح کوچ یا کنترل وزن و چاقی دانش آموزان می تواند موجب ارتقای سلامتی نسل آینده و در نظر گرفتن تمهیداتی برای کنترل و نظارت در روند رشد  و تکامل هر چه بهتر دانش آموزان گردد لذا  طرح کوچ در آگاه سازی جامعه از عوارض بی تحرکی و چاقی دانش آموزان و تغذیه سالم دانش آموزان نقش کلیدی دارد