آزمون میانترم زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس اول و دومنمونه ازمون میانترم زبان انگلیسی پایه  دوازهم درس اول و دوم یک نمونه ازمون کلاسی مناسب است که معلمان و طراحان گرامی میتوانند به راحتی از آن بهره ببرند.