آزمون فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی نیمسال دومنمونه ازمون فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی نیمسال دوم میتواند یک الگو مناسب برای طراحی سوالات با قابلیت اضافه کردن عکس و فیلم در قالب های تستی و تشریحی باشد.