آزمون نوبت اول علوم تجربی سوم ابتدایینمونه آزمون نوبت اول علوم تجربی سوم ابتدایی،یک نمونه ازمون طراحی شده  باکیفیت بالا است تا معلمان وطراحان گرامی بتوانند یک ازمون مشابه و ساده را در قالبی دلخواه برای دانش اموزان این پایه طراحی کنند.