ارسال نظرات و پیشنهادات دبیرخانه بینش مطهر یزد
بسم الله الرحمن الرحیمrnضمن تشکر و قدردانی ، حضور شما در این نظرسنجی ما را در ارتقای دوره های بینش مطهر یزد یاری می دهد.تایید و ادامه