آزمون پایانی درس ریاضی پایه یازدهم انسانی دبیرستان حافظ  ازمون آنلاین  درس ریاضی پایه دوازدهم انسانی ساخته شده توسط معلمان دبیرستان حافظ در بستر آزمون های آنلاین دیچی فرم می باشد که دبگر مدارس میتوانند با الگو گرفتن از سبک این ازمون ،ازمون دلخواه خود را طراحی کنند.