تست روانشناسی میزان غرورهمواره علت حقیقی تکبر دو چیز است:

1- احساس حقارت و خواری؛ کسی که از این احساس برخورداراست سعی می‏کند با تحمیل کردن خود بر دیگران آن را جبران کند.

2- احساس بزرگی و برتری جویی.

اگر به دنبال تستی هستید که بتواند میزان غرور شما را در زندگی فردی و اجتماعی تان و... محک بزند ،شما را به انجام این تست دعوت میکنیم.