آزمون پایانی عربی پایه دوازدهمنمونه ازمون پایانی عربی پایه دوازدهم میتواند یک گزینه مناسب برای طراحان درس عربی باشد که میخواهند با اضافه کردن فیلم یا عکس مورد نظر خود در قالب های  سوالات تستی و تشریحی امتحان خود را برگذار نمایند.