ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهاداتهمواره قلب تپنده هرسازمان و ارگانی ارباب رجوعان و مشتریانش می باشند .بنابراین بها دادن به پیشنهادات و انتقادات سازنده ایشان موجب هموار شدن مسیر ترقی و رشد سازمان خواهد شد.فرم انلاین ثبت نظرات،انتقادات و پیشنهادات میتواند کمک شایانی در پی بردن به خواسته ها و توقعات مشتریان باشد.