حضور و غیاب جلسه هیات مدیرهاین فرم همانطور که از عنوانش پیداست برای ثبت اطلاعات مربوط به حضور و غیاب افراد در جلسات هیئت مدیره طراحی شده است.