حضور و غیاب جلسه ضمن خدمت.این فرم انلاین جهت ثبت بهتر اطلاعات مربوط به حضور و غیاب ضمن خدمت ، ایجاد شده است لذا شما عزیزان میتوانید در جمع اوری اطلاعات مربوط به آن به امور خود سرعت ببخشید