حضور و غیاب کنفرانس آنلایناین فرم برای ثبت اطلاعات مربوط به حضور و غیاب اشخاص ثبت شده در لیست کنفرانس انلاین مناسب است.