حضور و غیاب کلاس آنلایناین فرم متناسب با امکانات کلاسهای انلاین طراحی شده و برگزارکنندگان کلاس های انلاین می توانند جهت حضور و غیاب دانش آموران ، دانشجویان،هنرجویان و ... از این فرم استفاده کنند.