حضور و غیاب همایشاین فرم انلاین میتواند کمک شایانی در امر حضور و غیاب ، برای اطلاع از حضور یا غیاب اسامی افراد موجود در لیست ها باشد.